25
  • : 08.05.2015
Advertise Here
  • mohamad

    besiar ziba bood.

    • anna

      hamesh stil afghani mikhuni, ye kam be samte gharb negah kon va ajale nakon mogheye khundan, sher az shair bekhun!